JV-AUTO.sk

Tel.: + 421 905 708 182

 

Obchodné podmienky

ÚvodObchodné podmienky

Podmienky

Potrebné doklady pri prenájme vozidlaFyzická osoba (občan Slovenskej republiky):

občiansky preukaz
vodičský preukaz
cestovný pas / rodný list, alebo iný tretí doklad 

Fyzická osoba (cudzinec):
cestovný pas
vodičský preukaz
kreditná karta

Právnická osoba:
Výpis z obchodného registra, občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať, objednávka prenájmu, živnostenský list, plná moc od štatutárneho zástupcu v prípade podpisu zmluvy inou osobou

Zmluvu o prenájme vozidla môže podpísať iba konateľ spoločnosti alebo jeho splnomocnenec.

A. Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je povinný pred odovzdaním vozidla spísať s nájomcom nájomnú zmluvu. 

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo v riadnom technickom , ktoré zodpovedá platným predpisom cestnej premávky. B. Povinnosti nájomcu

Pred zapožičaním vozidla spísať a podpísať zmluvu.

Oboznámiť sa s podmienkami prenájmu, prípadne i s podmienkami osobitne dohodnutými v zmluve 
a zabezpečiť ich dodržiavanie.

Klient musí byť držiteľom platného vodičského (min. 2 roky) a občianskeho preukazu. Minimálny vek je 21 rokov.

Klient musí pred uzavretím zmluvy o "Prenájme vozidla" oboznámiť prenajímateľa, či má v úmysle vycestovať do zahraničia a kam. 

Nájomca je povinný pri užívaní vozidla dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky. Sankcie za ich porušenie hradí nájomca na svoje náklady.

Uhradiť vopred sumu na predpokladanú dobu zapožičania vozidla a zálohu na spoluúčasť ( DEPOZIT ). Záloha za vozidlo sa prenajímateľovi po vrátení automobilu vracia.

Dodržiavať zákon č.315/96 Z. z. a s ním súvisiace predpisy.

Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený prenajímateľom s predpísanými podmienkami užívania 
a údržby vozidla a s tým, že je povinný vozidlo dostaviť prenajímateľovi k uskutočneniu povinných prehliadok, pokiaľ práve v dobe, keď majú byť uskutočnené, vozidlo používa. 

Zabrániť poškodeniu alebo zničeniu funkčných častí vozidla, kontrolovať stav, množstvo a teplotu chladiacej kvapaliny, teplotu a množstvo oleja v motore, stav a tlak v pneumatikách a všetkých častí vozidla, ktoré sa obyčajne kontrolujú počas prevádzky vozidla. Ak nevykoná zákazník údržbu alebo kontrolu vozidla a táto nedbalosť je príčinou poškodenia, je zákazník povinný vzniknutú škodu zaplatiť.

Nepožičať vozidlo /nezverovať jeho riadenie/ inej osobe ako je uvedené v zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať časti vozidla, ktoré sú zaplombované.

Nesmie taktiež uskutočňovať za poplatok pre tretie osoby prepravu osôb a nákladu a nie je oprávnený poskytnúť vozidlo do prenájmu tretej osobe.

V prípade vzniku potreby opravy vozidla v servise môže zákazník vykonať takéto opravy bez predchádzajúceho súhlasu požičovne iba v prípade, ak cena za opravu nepresiahne 12,50,- €. Cena takejto opravy / pokiaľ jej potreba nevyplynula z porušenia dohodnutých podmienok / sa zákazníkovi preplatí na základe faktúry za opravu.

Vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní na základe zmluvy. Obvyklé opotrebenie vozidla nemá vplyv na posudzovanie technického stavu. V prípade nedotankovanej nádrže nájomca uhradí paušálny poplatok 117,- €. V prípade hrubého znečistenia interiéru a exteriéru vozidla nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne do výšky 142,- €.

Vznik akejkoľvek škody na zapožičanom vozidle, prípadne účasť na dopravnej nehode bezodkladne hlásiť orgánom PZ SR, do 2 hodín od vzniku takejto udalosti oznámiť majiteľovi požičovne ktorý určí ďalší postup. 

Po uplynutí doby zapožičania, vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť a zaplatiť zálohu na ďalšiu dobu zapožičania. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249a Trestného zákona a na zákazníka bude podané trestné oznámenie. 

Nedodržanie dohodnutých podmienok má za následok vznik nároku na úhradu škody podľa Obchodného zákonníka a možnosť požičovne od zmluvy odstúpiť. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito podmienkami.


Ceny a pokuty sú uvedené bez DPH.
MasterCard Visa SporoPay TatraPay
Copyright 2012 - 2024 © JV-AUTO.sk
Tvorba e-shopov - All4Shop.sk Tvorba e-shopov